Algemene voorwaarden Nagels Doetinchem

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen Nagels Doetinchem en een cliënt waarop Nagels Doetinchem deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. Inspanningen

Nagels Doetinchem zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Nagels Doetinchem zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Nagels Doetinchem melden, uitsluitend via telefonisch contact of in de salon. (Dus niet via mail of sms) Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Nagels Doetinchem het gehele honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag de nagelstudio de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Nagels Doetinchem moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt.

4. Betaling

Nagels Doetinchem vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de studio. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Nagels Doetinchem vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de salon. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten te voldoen.

5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Nagels Doetinchem vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Nagels Doetinchem aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Nagels Doetinchem neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem. Nagels Doetinchem behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Nagels Doetinchem zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden.

6. Geheimhouding

Nagels Doetinchem is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, de studio verplicht is, of wordt, de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

7. Aansprakelijkheid

Nagels Doetinchem is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Nagels Doetinchem is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Nagels Doetinchemis niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Garantie

Nagels Doetinchem geeft de cliënt twee weken (14 dagen) garantie op de behandeling. Deze garantie vervalt indien:

De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere nagelstyliste.

 • De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 • De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten of opzettelijk afgebroken.
 • De cliënt andere producten heeft gebruikt dan de door Nagels Doetinchemgeadviseerde onderhoud voor de kunstnagels.
 • De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 • De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen vijf werkdagen heeft opgevolgd.
 • De cliënt de producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
 • De cliënt zwanger is.
 • De cliënt medicijnen gebruikt die van invloed zijn op de kunstnagels.

9. Beschadiging & diefstal

Nagels Doetinchem heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Nagels Doetinchem meldt diefstal altijd bij de politie

10. Salonregels

 • Voor het zetten van CND™ Brisa lite sculpting gel hanteert Nagels Doetinchem een minimumleeftijd van 16 jaar.
 • Afspraken afzeggen of verzetten kan uitsluitend telefonisch of in de studio. (dus niet via mail of sms).
 • Roken en/of eten is in de studio niet toegestaan.
 • Alle behandelingen, inclusief het herstellen van nagels, gebeurt uitsluitend op afspraak.

11. Klachten

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaresse van Nagels Doetinchem. Nagels Doetinchem moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Nagels Doetinchem de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen. Nagels Doetinchem geeft geen geld terug, maar er wordt gezocht naar een passende oplossing. Indien Nagels Doetinchem en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.

12. Nailart

Indien Nagels Doetinchem een voorbeeld toont van een aan te brengen nailart ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nailart motieven berust bij Nagels Doetinchem. Indien de cliënt de aangebrachte nailart laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan Nagels Doetinchem. Nagels Doetinchem mag hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

13. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Nagels Doetinchem het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

14. Recht

Op elke overeenkomst tussen Nagels Doetinchem en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Arnhem. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Social Media

Site menu

About
Behandelingen
Prijslijst
Reviews